Publicerad 2019-09-11
HKScans nya kycklingslakteri har börjat få upp farten i produktionen.foto: Mostphotos


Förbättrat resultat för HKScan

HKScan minskade under andra kvartalet förlusten betydligt. Man börjar nu få ordning på det nya kycklingslakteriet.

Andra kvartalets rörelseförlust, mätt som justerad EBIT, var 2,5 miljoner euro, jämfört med en förlust om 16,6 miljoner euro samma period 2018. Försäljningen för perioden steg till 439,4 miljoner euro (433,5 miljarder).

Största delen av resultatförbättringen är hänförlig till den finska kycklingverksamheten.

HKScans försäljning i Sverige under kvartal 2 minskade till 163 miljoner euro (173,3 miljoner). Minskningen beror i huvudsak på den försvagade svenska kronan samt förändrade försäljningskanaler för kycklingkött.

Rörelseresultatet EBIT justerat för jämförelsestörande kostnader steg till 2,9 miljoner euro (1,9).

Kostnaderna för inköp av boskap och grisar uppges vara läge för 2019 än 2018 på grund av lägre världsmarknadspris och överskott på marknaden.

Erik Brink
Grisföretagaren