Publicerad 2018-10-06
Jordbruksverket avråder från import av strömedel och foder från områden där det finns afrikansk svinpest. Det är dessutom alltid viktigt att säkerställa att importerade varor är av god hygienisk kvalitet.Foto: Mostphotos


Jordbruksverket skärper sina rekommendationer vid foderimport

På grund av att importerat foder och halm kan utgöra en risk för afrikansk svinpest (ASF) skärper nu Jordbruksverket sina rekommendationer när det gäller införsel av grovfoder och strömedel.

Generellt anses risken för att foderimport ska föra med sig afrikansk svinpest som låg. Det finns därför inom EU inget förbud mot att distribuera foder från smittade områden. Det finns krav om lagringstider innan fodret säljs och smittrisken är därefter låg under förutsättning att fodret håller hög kvalité.

Eftersom det kan vara svårt att säkerställa att foder av sämre kvalité inte kommer ut på marknaden och att brister i hantering och lagring, till exempel ofullständig ensilering eller foder som inte torkats ordentligt, kan öka risken för att smittor ska överleva i fodret har Jordbruksverket valt att avråda från foderimport från områden med känd förekomst av afrikansk svinpest.

Om man redan har importerat foder eller halm från länder där afrikansk svinpest förekommer bör man vara uppmärksam på fodrets kvalité, se till att fodrets lagrats i minst två månader innan användning och reagera på eventuella djurrester i fodret. Förekomst av djurdelar som inte kan uteslutas komma från vildsvin ska anmälas till Jordbruksverket, som riskvärderar och eventuellt anvisar om åtgärder för destruktion.

På Jordbruksverkets hemsida finns information om risker och åtgärder samt praktiska hänvisningar till vilka regelverk och registreringar som gäller, gå in på: bit.ly/2Lpm3Mh

Minska smittrisken vid foderimport

  • Välj bort foder som är producerade i områden med känd förekomst av afrikansk svinpest.
  • Köp eller fodra inte med balar som är trasiga eller dåligt plastade, eller där mögel eller jord förekommer i fodret.
  • Använd inte grovfoder eller halm utan att det lagrats minst två månader efter att det skördats.
  • Anmäl förekomst av djurdelar som inte kan uteslutas vara rester från vildsvin till Jordbruksverket.

Ebba Schwan
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll